Vereniging Bewonerscollectief

Energietransitie Laagbouwwoningen

Privacy Spelregels

Vereniging Bewonerscollectief Energietransitie Laagbouwwoningen

De Vereniging Bewonerscollectief Energietransitie Laagbouwwoningen, hierna genoemd VBEL, verwerkt persoonsgegevens van leden en belangstellenden. In deze spelregels wordt uitgelegd volgens welke regels we dit doen. Daarbij is de Algemene Verordening gegevensverwerking (AVG) de bindende leidraad.

 1. Bij het aanmaken van een account op de website van VBEL gaat u akkoord met deze privacy-afspraken.
 2. De afspraken worden vastgesteld en gewijzigd in de algemene ledenvergadering van VBEL, tenzij er een dringende reden is hiervan af te wijken. In dit geval wordt de afwijking achteraf aan de leden voorgelegd.
 3. VBEL gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  1. Communicatie met leden en geregistreerde belangstellenden.
  2. Het voeren van de vereiste ledenadministratie
  3. Het kunnen innen van contributies en andere verschuldigde bedragen
  4. In kaart brengen van individuele woonsituaties voor zover deze relevant zijn voor het doel van VBEL. Voorbeelden zijn huurder/eigenaar, getroffen isolatiemaatregelen, specifieke situaties die van belang zijn en geuite wensen voor oplossingsrichtingen.
  5. Het delen van geanonimiseerde geaggregeerde overzichten van bij 4) verzamelde gegevens met belanghebbenden, zoals gemeente, aannemers, en in offerte-aanvragen.
 4. De persoonsgegevens komen uit de volgende bronnen:
  • De gegevens zijn door u zelf verstrekt bij uw aanmelding of via enquêtes.
  • Gegevens over uw woning kunnen afkomstig zijn uit openbare bronnen, zoals Google Maps, Google Earth, het kadaster, eigen waarneming of de gemeente Zoetermeer. Deze opsomming is niet limitatief en is in het verwerkingsregister vastgelegd.
 5. De gegevens worden deels via  externe partijen verwerkt. Met deze partijen worden verwerkingsovereenkomst afgesloten, voor zover dat voor een kleine vereniging uitvoerbaar is.
 6. Niet geanonimiseerde gegevens worden uitsluitend na toestemming vooraf met derde partijen gedeeld.
 7. De website van VBEL gebruikt uitsluitend functionele cookies.
 8. U hebt recht op inzage van verstrekte gegevens. Om inzage te krijgen, kunt u via het contactformulier een verzoek indienen met vermelding van naam en adres. Op deze verzoeken wordt zo mogelijk binnen 2 weken gereageerd.
 9. U hebt recht op correctie van gegevens, indien deze onjuist zijn. Deels kunt u gegevens zelf aanpassen op uw profielpagina. Als dat niet mogelijk is, vult u het contactformulier in met vermelding van naam en adres. Op deze verzoeken wordt zo mogelijk binnen 2 weken gereageerd.
 10. U kunt verzoeken om specifieke informatie te verwijderen.
 11. U kunt uw lidmaatschap of belangstellingsregistratie beëindigen conform de voorwaarden in het huishoudelijk reglement. In dat geval worden alle persoonsgegevens verwijderd, zodra deze niet meer nodig zijn om het einde van uw lidmaatschap af te handelen en met in acht nemen van de wettelijke bewaartermijnen (maximaal 7 jaar en 6 maanden).